Què és la bretxa salarial?

La bretxa salarial és la diferència del salari mitjà de les dones respecte del salari mitjà dels homes expressada en forma de percentatge. És un indicador de discriminació retributiva, ja que indica en quina mesura el salari dels homes és superior al salari de les dones.

Bretxa salarial = [retribució mitjana anual dels homes – retribució mitjana anual de les dones x 100] / retribució mitjana anual dels homes 

A Catalunya, el 2021, el salari mitjà anual masculí va ser de 28.965,4€, mentre que el femení va ser de 22.988,2€. Les dones van cobrar, per tant, 5.977,2€ menys que els homes, que representen una bretxa del 20,6%.